Doména uhelnesklady-vitkov.cz - miniweb editor - kontakt.html

Roman Pausch s.r.o.
 
Roman Pausch s.r.o.

Roman Pausch s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD PEVNÝCH PALIV

 

 

Prodej tuhých paliv se řídí ustanoveními občanského zákoníku, § 619 a následující.

Množství, druh a cena prodaného paliva musí odpovídat údajům na prodejním dokladu a jeho jakost je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv podle katalogů výrobců.

 

 

Uplatňování reklamace vad zakoupeného paliva

 

 

 

1.Reklamace hmotnosti paliva

 

 

Reklamaci hmotnosti paliva kupující uplatňuje okamžitě při převzetí paliva, a to vyznačením na prodejním dokladu. Za přítomnosti kupujícího se provede kontrolní vážení na kontrolní váze ve Vítkově. Při jízdě ke kontrolnímu vážení je řidič povinen vzít do kabiny osobu, která si převážení vyžádala. Při neoprávněné reklamaci kupující hradí výdaje vzniklé s opakovanou dopravou.

 

2.Reklamace kvality paliva

 

 

Vyskytne-li se vada kvality u zakoupeného paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat:

- u řidiče vozidla tak, že důvod reklamace vyznačí na prodejním dokladu, kterým se potvrzuje převzetí paliva

- osobně na skladě ve Vítkově, písemnou formou na adresu společnosti, mailem: adpausch@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 603 818 197.

Reklamaci je nutno uplatnit okamžitě po zjištění zjevných vad (zrnitost a vytřídění) do 5 dnů od převzetí paliva. U skrytých jakostních vad (nespalitelné zbytky, popel, výhřevnost) lze uplatnit reklamaci do 60 dnů od data dodání. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci nebo k nezávislé laboratoři na rozbor – lhůta na vyřízení je 30 dní.

 

Kdy nelze dodávku reklamovat

 

 

- z dodávky bylo odebráno více jak 1/3 paliva (nelze posoudit reklamovanou vadu)

- kupující sám palivo roztřídil

- je-li palivo špatně uskladněno nebo špatně použito (porušení druhu a zrnitosti paliva uvedeného v návodu k topidlu)

- palivo, které bylo prodáno se slevou kupujícímu s jeho souhlasem.

 

Uskladnění zboží

 

 

- kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.

 

3.Vyřízení reklamace

 

 

Prodávající sdělí kupujícímu do 3dnů od oznámení reklamace, kdy provede prohlídku uskladněného paliva. Prohlídka paliva se uskuteční po dohodě s kupujícím do 10 dnů od oznámení reklamace. Kupující umožní prodávajícímu přístup k uskladněnému palivu a místo opatří dostatečným osvětlením. Podle druhu reklamace provede prodávající odběr kontrolního vzorku podle příslušné technické normy za přítomnosti kupujícího. Na místě se sepíše protokol o vadách a způsob narovnání oprávněné reklamace. V případě zpět vzetí reklamovaného paliva je kupující povinen všechno palivo vyvézt na místo, aby měl prodávající k palivu přístup a mohl ho bez problémů naložit na auto.

 

Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávající po dohodě s kupujícím

 

 

- poskytnutím slevy na prodané palivo

- dodáním nového paliva za vadné palivo nad stanovenou normu

- převzetím paliva zpět a vrácením peněžní částky odpovídající množství paliva vráceného zpět

- dodáním chybějícího množství

- poskytnutím finančního vyrovnání za chybějící palivo

 

 

Roman Pausch s.r.o.

Budišovská 1030

749 01, Vítkov

Tel: 604 758 602

IČ: 05029759

http://www.uhelnesklady-vitkov.cz/